Stadgar

Stadgarna styr förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och medlemmarna samt styrelsens behörighet under verksamhetsåret.

 

Stadgarna fastställs av föreningens årsstämma och ska vara registrerade vid Patent- och Registreringsverket för att vara giltiga.

 

Om stadgarna ska ändras så måste ett sådant beslut fattas på två på varandra följande stämmor.

 

Brf Kaspers stadgar