Trivselregler

I ett hus som bebos av många familjer blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen där vi bor och att vi tillsammans kan vi göra vårt boende trivsamt.

 

Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till en fin grannsämja i vår förening, samtidigt som vi slipper onödiga kostnader.

 

Varje medlems skyldighet är att alltid medverka till ordning och reda och trivsel inom föreningen och att vara mån om dess anseende. Är du tveksam om hur Du i något avseende skall göra, eller om du behöver ytterligare upplysningar, kan du alltid fråga styrelsen om råd.

 

Tvättstugor och torkrum

Varje medlem har rätt att disponera tvättstugor och torkrum enligt särskilda anvisningar som finns uppsatta i dessa utrymmen.

 

Använd inte maskinerna förrän Du har läst respektive instruktionsbok.

Är barnen med i tvättstugan så tänk på, att någon total säkerhet för barn inte finns, trots att maskinerna är konstruerade för stor säkerhet.

Skador eller fel skall omedelbart anmälas till HSB Malmö 010-442 30 00, välj 1.

 

Sopnedkast

Hushållssopor emballeras väl och slängs i sopnedkasten.

 

Sopsortering

I huset finns sortering av färgat/ofärgat glas, tidningar, kartong, hårda plastförpackningar. Dessutom finns en speciell låda för gamla batterier.

 

Container

Container för grovsopor finns att tillgå någon gång per år. Tider meddelas på föreningens anslagstavlor som finns i varje trapphus eller på Kaspers hemsida senast en vecka innan den kommer. Containern kan tyvärr enbart vara uppsatt en kortare tid på grund av att den utnyttjas olovligen av personer som inte bor i föreningen.

 

Farlig avfall

Farligt avfall lämnas på Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan 59 i Malmö.

Glödlampor och hemelektronik lämnas också där.

 

Balkonger

Luftning av kläder, sängkläder mm på balkonger eller i fönster får inte ske på sådant sätt att det stör kringboende.

Balkonglådor skall placeras på insidan av balkongen.

 

Uppsättning av markis på balkong kräver skriftligt tillstånd från föreningens styrelse. Sådant tillstånd skall inhämtas innan uppsättning av markis påbörjas. Markisen skall vara i av styrelsen godkänd färg och utförande.

 

För inglasning av balkong så krävs det styrelsens skriftliga tillstånd samt bygglov från kommunen. Närmare uppgiffter om bygglov finns på kommunens hemsida.

Bygglovet får sökas av var och en som vill skaffa inglasad balkong. Vi som förening medverkar inte i bygglovansökan.

 

På våra inglasade balkonger gäller enhetlighet. Det är endast tillåtet att sätta upp vita rullgardiner. Hela gardiner är den boendes ansvar, trasiga gardiner skall ersättas av den boende.

 

Cyklar

Cyklar får inte parkeras mot väggarna, i entréer eller på våningsplan. Använd istället de avsedda platser som finns på gården eller i cykelrummet i garaget.

 

Hissar

Hissarna är vår gemensamma egendom. Tänk på att barnen inte får leka eller klottra där.

Uppstår det fel i hissarna skall detta anmälas till den i hissen angivna servicefirman.

 

Att borra och spika

Att spika, borra eller dylikt är tillåtet vardagar mellan kl 08.00-20.00

 

Antenner

Utan styrelsens tillstånd får inte privat utomhusantenn och parabollantenn sättas upp på föreningens fastighet. Kontakta styrelsen innan montering sker. 

 

Grillplats

Grillplatsen är avsedd som gemensam plats för Kaspers boende, där man kan grilla och äta.

 

Det är förbjudet att använda grillplatsen som reparationsverkstad för cyklar, mopeder, motorcyklar eller dylikt.    

 

Förrådet

I  förrådet får man inte ha moped, motorcykel eller explosiva varor eller sådant  som kan leda till brand  eller annan skada.

  

Vår säkerhet och vårt ansvar

Tillsammans ska vi, så gott vi kan, försöka förhindra inbrott och skadegörelse.

Vi måste se till att entrédörrar, garagedörrar och dörrar till källare är låsta.

 

Om det uppstår skador på vårt hus, våra gemensamma utrymmen eller vår utemiljö, ska detta genast anmälas till styrelsen eller fastighetsskötaren.

 

Anmäl omedelbart till styrelsen eller fastighetsskötaren om du upptäcker ohyra.

 

Övriga bestämmelser

Lägenhet eller övriga utrymmen i föreningen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Avsevärd förändring av lägenheten får inte ske utan tillstånd av styrelsen, och då endast under förutsättning att denna inte medför skada för föreningen eller någon enskild medlem.

Vid installation av disk- och tvättmaskin i lägenheten, är medlem betalningsansvarig vid eventuell vattenskada.

Vid omfattande förändring samt renovering av våtutrymmena i lägenheten skall styrelsen informeras innan arbetet påbörjas.

 

Hundar och katter får inte vistas lösa på gården eller i de gemensamma utrymmena.

Föräldrar skall se till att deras barn uppför sig ordentligt när de är ute på gården och skall upplysa barnen om att de skall vara rädda om våra gemensamma ägodelar. De skall också upplysas om att ljudnivån bör sänkas efter kl 20.00.

När Du grillar se då till att städa efter dig så att man inte behöver börja sin grillning med att städa efter andra som är slarviga.

 

Det är förbjudet att föra väsen så att grannarna blir störda och detta gäller alla dagar dygnet runt.

Tänk på grannsämjan och håll dig till dessa enkla regler så mår vi alla bra och tittar inte snett på varandra när vi träffas i hissen, gården, tvättstugan mm.